Nieuws > Wetenschappelijk

Onderzoek effect van manuele therapie en oefentherapie bij chronische coccygodynie

PDFAfdrukkenE-mailadres

Als onderdeel van zijn masterthesis van de opleiding Master upgrade Specialised Physical Therapy aan de Avans+ heeft Roel Stupers onderzoek gedaan naar het effect van een manuele externe os coccyxcorrectie, gecombineerd met stabiliserende oefeningen bij patienten met chronische coccygodynie. Hieronder vindt u de samenvatting van dit onderzoek.


Effect van Manuele Externe Os Coccygis Correctie en Oefentherapie bij Chronische Coccygodynie:
Een Longitudinaal Case Series Onderzoek

R. A. Stupers

 

Achtergrond

Chronische coccygodynie (CC) is een aandoening die tot aanzienlijke pijn en functioneringsproblemen kan leiden. Externe manuele coccyx-correctie (EMCC), gecombineerd met oefentherapie, is een nieuwe methode

die wellicht mogelijkheden biedt voor de CC-patiënt.

 

Doel

De interventie, toegepast bij CC-patiënten, op een geprotocolleerde manier weergeven, de resultaten toetsen op effectiviteit, en mogelijk aanzet geven voor wetenschappelijke onderbouwing hiervan.

 

Design

Een longitudinaal case series onderzoek.

 

Methode

Zeventien patiënten van 16 jaar of ouder met een klachtenduur van gemiddeld 38 maanden, met eerder falen van conservatief beleid en gelokaliseerde stuitpijn werden geïncludeerd. De interventieperiode van zes weken bestond, naast de EMCC, uit zitinstructies en stuitcentralisatie- en stabilisatieoefeningen. Er werd getest bij baseline, zes weken en drie maanden. Pijnintensiteit en mate van functioneren werden gemeten middels de Numeric Pain Rating Scale (NPRS), Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) en Patiënt Specifieke Score (PSK).

Voor ervaren herstel werd als meetinstrument de Global Perceived Effect gebruikt.

 

Resultaten

Bij 12 weken werd op alle uitkomstmaten een significante verbetering gevonden, behalve op de PSK3. Een responderanalyse, die uitging van de Minimal Clinical Important Change, gaf op alle uitkomstmaten, behalve op de PSK1 en PSK2, bij meer dan 50% van de patiënten succes. Boven de 50% werd het resultaat als klinisch relevant beschouwd.

 

Limitaties

Het ontbreken van een controlegroep en de relatief kleine onderzoeksgroep.

 

Conclusie

Dit is het eerste onderzoek naar deze relatief nieuwe interventie, waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn voor effectiviteit hiervan op pijn, functioneren en ervaren herstel bij CC-patiënten.

 


 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie