Algemene voorwaarden

PDFAfdrukkenE-mailadres

Huisregels

 Algemene huisregels
 • In geval van calamiteiten dient de cliënt de instructies van de medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie of van de medewerkers van Dynamic Family Sport op te volgen. Indien politie/brandweer/ambulancepersoneel aanwezig is wordt de cliënt geacht instructies die zij geven op te volgen.
 • In geval van calamiteiten loopt de noodroute van Dynamic Family Sport door de praktijk en zijn overige bepalingen van minder belang.
 • De praktijk bevindt zich in het pand van Dynamic Family Sport. Dit betekent dat de huisregels van Dynamic Family Sport ook voor onze cliënten van toepassing zijn. Indien een medewerker van Dynamic Family Sport van mening is dat een cliënt van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie zich niet naar behoren gedraagt heeft deze het recht de cliënt daarop aan te spreken en/of van het terrein te (laten) verwijderen. Medewerkers van Dynamic Family Sport zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van cliënten van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie.
 • De medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie gaan er van uit dat eenieder zijn best doet om op een prettige manier met medecliënten, leden van Dynamic Family Sport en medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie om te gaan.
 • Alle medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie hebben het recht om mensen die zich niet gedragen volgens de algemeen geldende fatsoensnormen uit het pand te (laten) verwijderen.
 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van eigendommen.

Huisregels met betrekking tot de voorzieningen
 • Cliënten dienen de wachtkamer achter te laten zoals zij die aantroffen.
 • Cliënten van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie mogen gebruik maken van de parkeergelegenheid en fietsenstallingen van Dynamic Family Sport. Cliënten dienen hun auto/fiets zodanig te parkeren dat een ander hier geen hinder van ondervindt.
 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie maakt gebruik van de faciliteiten van Dynamic Family Sport. Bij de meeste therapievormen traint een cliënt met regelmaat in de fitnesszaal van Dynamic Family Sport, onder begeleiding van een Fysiotherapeut. Indien een cliënt geen lid is van Dynamic Family Sport is het de cliënt niet toegestaan te sporten/oefenen zonder begeleiding van een fysiotherapeut en/of stagiair. Cliënten die geen sportabonnement bij Dynamic Family sport hebben zijn dus nooit zonder therapeut in de oefenzaal en/of zaal voor groepslessen aanwezig.
 • Het kan voor de behandeling van een cliënt wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om te gaan sporten als aanvulling op de therapie. In dit geval sport de cliënt zonder begeleiding van een therapeut en is het wenselijk dat er een sportabonnement wordt afgesloten. Deze keuze is uiteraard geheel aan de cliënt zelf en de fysiotherapeut heeft hierin slechts een adviserende rol. Dynamic Family Sport heeft speciale abonnementen voor cliënten die beperkt kunnen/willen sporten. Zij bieden begeleiding op maat en werken samen met de fysiotherapeut om de cliënt op een zo goed mogelijke manier te laten sporten.


Behandeling

 • Elke cliënt dient een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierbij dient tevens getekend te worden voor gelezen en akkoord van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie geen behandelingsovereenkomst kan aangaan dan zal zij de cliënt adviseren bij het vinden van passende zorg.
 • Bij het eerste consult wordt de cliënt gevraagd zich te legitimeren. Indien de cliënt op dat moment geen legitimatiebewijs of rijbewijs meegenomen heeft, dan wordt de legitimatiecontrole bij de tweede behandeling uitgevoerd. JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie is bij de wet verplicht de identiteit van haar cliënten te controleren.
 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie stelt het zeer op prijs indien de cliënt bij elke behandeling een schoon, groot badlaken meebrengt. Dit dient om op de behandelbank te leggen.
 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt –tenzij de cliënt dit anders wenst- voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Alles is bespreekbaar.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Indien een cliënt alleen behandeld wil worden door een therapeut van gelijke sekse dient de cliënt dat voor de behandeling aan te geven (liefst bij het maken van een afspraak).
 • Indien de cliënt -tegen het advies van de fysiotherapeut in- een voorgestelde behandeling weigert of de behandelingsovereenkomst beëindigt, zal de fysiotherapeut zich ervan vergewissen dat de cliënt goed geïnformeerd deze beslissing neemt en zich daarbij bewust is van de mogelijke consequenties. De fysiotherapeut zal deze beslissing van de patiënt in het dossier opnemen en heeft daarbij de mogelijkheid te vermelden dat de beslissing niet in overeenstemming is met zijn advies.
 • Indien er een stagiair bij de behandeling aanwezig is, zal voorafgaand aan de behandeling toestemming van de cliënt gevraagd worden.
 • Cliënten dienen door therapeuten en eventuele stagiaires respectvol behandeld te worden.
 • Indien zich situaties voordoen die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Eventueel kan een klacht ingediend worden via de klachtenregeling.


Behandeling van minderjarigen

 • Indien een cliënt jonger is dan 12 jaar maakt de fysiotherapeut de afspraken met zijn/haar ouder(s)/voogd. De mening van de minderjarige kan meewegen, echter is niet doorslaggevend.
 • De cliënt zelf dient te worden geïnformeerd. Dit gebeurt op een voor de cliënt begrijpelijke en zoveel mogelijk geruststellende manier.
 • In de leeftijd van 12 tot 16 jaar is naast de toestemming van de cliënt, ook de toestemming van zijn/haar ouder(s)/voogd vereist. Bij uitzondering kan een verrichting echter worden uitgevoerd zonder toestemming van de ouder(s)/voogd, wanneer het gaat om ernstig nadeel voor de cliënt wanneer de verrichting niet zou worden uitgevoerd en de cliënt zelf weloverwogen de verrichting wenst.


Betaling

 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Hierdoor kunnen de kosten voor een consult direct naar hen gefactureerd worden en hoeft een cliënt deze niet zelf te betalen, alvorens de kosten bij de verzekeringsmaatschappij te declareren.
 • Indien de cliënt een restitutiepolis heeft, krijgt deze de factuur van ons thuisgestuurd. De cliënt kan deze dan zelf bij de zorgverzekeraar declareren.
 • Soms vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen niet. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:
 • - De cliënt is niet (voldoende) aanvullend verzekerd
 • - De cliënt heeft meer behandelingen gekregen dan volgens de polis worden vergoed
 • - De cliënt is niet verschenen op een afspraak of heeft een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afgezegd. 

      Indien de behandelingen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt de cliënt een factuur thuis.

 • De factuur dient voldaan te zijn binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien de factuur niet binnen 30 dagen is betaald, verkeert de cliënt in verzuim vanaf de 31e dag na de factuurdatum. JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie houdt zich het recht voor om vanaf die dag rente over het (resterende) verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 • Indien de factuur niet op tijd betaald is, ontvang de cliënt van ons een aanmaning. De administratiekosten hiervoor bedragen €4,-.
 • Indien de aanmaningsfactuur daarna niet binnen twee weken is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn volledig voor rekening van de cliënt.
 • De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers


Het maken, verplaatsen of afzeggen van een afspraak

 • Gemaakte afspraken worden genoteerd op de afsprakenkaart. Telefonisch gemaakte afspraken dienen door de cliënt zelf genoteerd te worden.
 • Indien een afspraak wordt afgezegd door een van de medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie zal een nieuwe afspraak met de cliënt gepland worden. De afgezegde afspraak wordt in dit geval uiteraard niet in rekening gebracht.
 • Indien een cliënt een afspraak wil verplaatsen dient dit zo lang mogelijk voor de eigenlijke behandeling te geschieden.
 • Indien een cliënt de afspraak niet nakomt en/of de afspraak niet 24 uur voor het afgesproken tijdstip is afgezegd, is JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
 • De wachttijd tussen het afgesproken behandeltijdstip en het daadwerkelijke behandeltijdstip bedraagt maximaal tien minuten. Indien de cliënt langer dan tien minuten op de fysiotherapeut moet wachten, dan informeert de patiënt bij de balie van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie of bij andere aanwezige fysiotherapeuten.
 • Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijke behandeling, worden allerlei medische en administratieve gegevens bijgehouden in het patiëntendossier. Hierbij wordt de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen. Zie ook Privacy.


Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. Indien de cliënt dit niet wenst, kan hij/zij zich wenden tot de medewerker achter de balie of tot de eigenaar/hoofd Fysiotherapie van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie; Roel Stupers.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie folder in de praktijk).
 • De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.


Privacy

 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie houdt van elke cliënt een (elektronisch) dossier bij. Degenen die hierin inzage hebben zijn de medewerkers van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie en hun waarnemers. In het dossier zijn persoonlijke gegevens van de cliënt opgenomen alsmede gegevens over het beloop van zowel lichamelijke als psychische klachten en/of (eerdere) ziekte(n).
 • De cliënt heeft het recht om binnen redelijke termijn zijn/haar dossier in te zien. Indien de cliënt stukken uit het dossier wil ontvangen, kan hier een vergoeding voor gevraagd worden.
 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie verstrekt geen informatie over cliënten aan derden. Mocht dit wel de wens van de cliënt zijn, dan is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.
 • Indien een huisarts/specialist informatie wenst over een cliënt van JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie dan zal de cliënt om toestemming worden gevraagd.
 • In principe wordt aan het eind van de behandeling een samenvattend rapport verstuurd aan de huisarts, tenzij de cliënt aangeeft dit niet te willen.
 • De cliënt mag de fysiotherapeut verzoeken een door de cliënt afgegeven verklaring toe te voegen aan het dossier. De verklaring kan een opvatting van de patiënt beslaan die niet in overeenstemming is met de opvatting van de fysiotherapeut.
 • De cliënt mag de fysiotherapeut verzoeken over te gaan tot correctie van in het dossier opgenomen gegevens.
 • De fysiotherapeut zal het dossier dusdanig inrichten en beheren dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt verzekerd zijn.
 • JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie gaat er van uit dat de cliënt instemt met het gebruik van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) om tot uitwisseling van gegevens over te kunnen gaan.
 • Met inachtneming van wettelijke regelingen ter zake dient gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van toetsings-, kwaliteits-, wetenschappelijk, onderwijskundige, administratieve of statistische doeleinden slechts voor zover relevant en uitsluitend volledig geanonimiseerd te geschieden.
 • Dossiers worden in principe vijftien jaar bewaard.
 • De fysiotherapeut heeft de verplichting om ‘alles wat hem bij de uitoefening van het beroep van fysiotherapeut is toevertrouwd of wat hem daarbij als geheim ter kennis is gekomen of waarvan hij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen’ geheim te houden.


 

 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie