Vaste artikelen > Praktijkinformatie

Privacy pollicy

PDFAfdrukkenE-mailadres

Privacy Policy

Fysio- en Orthopedische manuele therapiepraktijk JoinTogether hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoongegevens. JoinTogether houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brnegt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorisch maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als JoinTogether zijn wij verantwoordellijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacyreglement van onze praktijk

Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                  De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk                                                                                                                                                                                                                                                                                In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door JoinTogether verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces;

- Doelmatig beheer en beleid

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JoinTogether de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres;

- (zakelijk) Telefoonnummer;

- (zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Gezondheidsgegevens;

- Verzekeringsgegevens;

- BurgerServiceNummer (BSN);

- ID of paspoortnummer.

Uw persoonsgegevens worden door JoinTogether opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De gegevens worden 15 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door JoinTogether verwerkt ten behoeve van het uitwisselen van patiëntgegevens ten behoeve van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de verwijzing of Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JoinTogether de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres;

- Telefoonnummer;

- AGBcode;

- Voor de uitwisseling relevante gezondheidsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door JoinTogether opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. De gegevens worden 15 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is conform de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/olbbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door JoinTogether verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JoinTogether de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres;

- Woonplaats;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door JoinTogether opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode dat men gezien wordt als prospect, stakeholder-/lobbycontacten of geïntereseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoongegevens van medewerkers worden door JoinTogether verwerkt ten behoeve van uitvoering geven aan de overeenkomst (arbeids- of van opdracht).

Grondslag voor deze persoongegevens is de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JoinTogether de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achtenaam;

- Adres;

- Woonplaats;

- AGB-nummer;

- BIG-nummer;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Salarisgegevens;

- Kopie ID;

- BurgerServiceNummer;

- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door JoinTogether opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleidnen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de digitale dossiervorming (EPD);

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van afspraakherinneringen;

- Het samenstellen en beheren van een online oefenprogramma;

- Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

Het verwerken van declaraties of banktransacties.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is deat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen werlke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

JoinTogether bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregellen genomen;

- Alle personen die namens JoinTogether van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstelllen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoongegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

JoinTogether

Kopsstraat 1

2152 CV

Nieuw-Vennep

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

06-81379800


 

JoinTogether Fysiotherapie en Orthopedisch Manuele Therapie